Missió

L’Institut Escola Salvador Vilarrasa és un centre públic que vetlla pel desenvolupament integral de l’alumnat tot fomentant el creixement personal en totes les seves dimensions (cognitiva, afectiva, social i motriu) amb l’objectiu final que aquest esdevingui un ciutadà actiu i compromès en la millora de la societat.

1VISIÓ2

Visió

El nostre centre vol contribuir a formar alumnes competents en la societat en la qual estan immersos a partir de diferents situacions d’ensenyament-aprenentatge de forma contextualitzada.

creixer

Créixer

Alumnes feliços tot fomentant un òptim creixement emocional (autoestima, regulació emocional, etc).

Alumnes creatius que tinguin iniciativa, criteri propi i sensibilitat.

Alumnes autònoms i responsables davant les tasques quotidianes que es desenvolupen en el centre.

compartir

Compartir

Alumnes amb habilitats socials que sàpiguen interactuar de forma assertiva amb tota la comunitat educativa.

Alumnes dinàmics i participatius que col·laborin en la millora del funcionament del centre.

Alumnes que sàpiguen treballar en grup i aprenguin que en un treball cooperatiu tothom és necessari.

construir

Construir

Alumnes respectuosos i implicats en la preservació del medi ambient.

Alumnes que esdevinguin ciutadans actius i crítics davant problemàtiques socials.

Alumnes compromesos i implicats en la construcció d’una societat millor.

Valors

Confiança

Entenem que el centre ha de propiciar un entorn de seguretat i confiança com a primer pas per aconseguir unes condicions òptimes en tot el procés d'aprenentatge. Un espai, en definitiva, on l’alumne es senti escoltat i recolzat per tal que pugui acabar desenvolupant tot el seu potencial personal.

Responsabilitat

Pensem que els alumnes, al llarg de tota l’escolarització, han d’anar augmentat de forma gradual el nivell de responsabilitats  per tal que així acabin essent persones proactives i siguin capaços, més tard, de reflexionar, planificar i assolir els seus propis objectius personals.

Constància

Creiem que la constància i l’esforç són eines indispensables per arribar a l'èxit personal. És en aquest sentit que les tasques i activitats escolars representen un marc idoni per tal que els alumnes entenguin i experimentin de la seva necessitat i ho puguin acabar aplicant en qualsevol context de la seva vida quotidiana.

Cooperació

El treball en equip representa una eina vital en el nostre projecte pedagògic ja que possibilita un creixement personal, donat que es parteix de les capacitats i aptituds de tot l’alumnat, s’aconsegueix una resposta/solució col·lectiva més rica i com a conseqüència repercuteix en una millora de la convivència.

Compromís/Generositat

Entenem que el centre ha de ser un exemple de vivència democràtica. És per aquest motiu que es generen estratègies de participació (càrrecs, assemblees, enquestes, organització activitats, etc) per tal que l’alumnat experimenti la importància de la seva implicació en la vida escolar.

Solidaritat

Pretenem que els alumnes siguin ciutadans actius de manera que s’acabin implicant de forma solidària en la millora de la societat. És per aquest motiu que pren rellevància la metodologia de l’Aprenantge-Servei tant en activitats dins el propi centre, com en l'entorn sociocultural del propi alumne.

Valors

CONFIANÇA

Entenem que el centre ha de propiciar un entorn de seguretat i confiança com a primer pas per aconseguir unes condicions òptimes en tot el procés d’aprenentatge. Un espai, en definitiva, on l’alumne es senti escoltat i recolzat per tal que pugui acabar desenvolupant tot el seu potencial personal.

COOPERACIÓ

El treball en equip representa una eina vital en el nostre projecte pedagògic ja que possibilita un creixement personal, donat que es parteix de les capacitats i aptituds de tot l’alumnat, s’aconsegueix una resposta/solució col·lectiva més rica i com a conseqüència repercuteix en una millora de la convivència.

RESPONSABILITAT

Pensem que els alumnes, al llarg de tota l’escolarització, han d’anar augmentat de forma gradual el nivell de responsabilitats  per tal que així acabin essent persones proactives i siguin capaços, més tard, de reflexionar, planificar i assolir els seus propis objectius personals.

COMPROMÍS/GENEROSITAT

Entenem que el centre ha de ser un exemple de vivència democràtica. És per aquest motiu que es generen estratègies de participació (càrrecs, assemblees, enquestes, organització activitats, etc) per tal que l’alumnat experimenti la importància de la seva implicació en la vida escolar.

CONSTÀNCIA

Creiem que la constància i l’esforç són eines indispensables per arribar a l’èxit personal. És en aquest sentit que les tasques i activitats escolars representen un marc idoni per tal que els alumnes entenguin i experimentin de la seva necessitat i ho puguin acabar aplicant en qualsevol context de la seva vida quotidiana.

SOLIDARITAT

Pretenem que els alumnes siguin ciutadans actius de manera que s’acabin implicant de forma solidària en la millora de la societat. És per aquest motiu que pren rellevància la metodologia de l’Aprenantge-Servei tant en activitats dins el propi centre, com en l’entorn sociocultural del propi alumne.